THÀNH TÍCH CBGV-NV

Năm họcGVDGHGVDG tỉnhCSTĐCSCSTĐ cấp tỉnhKết nạp đảng
2009-20101826 1
2010-2011157411
2011-20121252 2
2012-2013165412
2013-2014165711
2014-2015229812